kontakt@autoadwokat.pl Telefon: +48 22 270 63 01

Jazda pod wpływem alkoholu

Najczęściej popełnianym przestępstwem przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym jest jazda pod

Czytaj więcej

Jazda po alkoholu statystyki

Zobacz statystyki jazdy pod wpływem alkoholu w Polsce.

Kwalifikacja prawna
Rok
PODEJRZANI

Czytaj więcej

art. 178a § 1 kk

Zgodnie z art. 178a § 1 kk, za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi grzywna, akara og

Czytaj więcej
pomoc prawna dla pijanych kierowców

Jazda pod wpływem alkoholu

Maksymalne dozwolone stężenie alkoholu w organizmie kierowcy wynosi 0,2 promila. W przypadku, gdy kierowca ma we krwi od…

pomoc prawna dla pijanych kierowców

Jazda po pijanemu

Prowadzenie pojazdu mechanicznego pomimo orzeczonego wcześniej zakazu prowadzenia pojazdów stanowi przestępstwo określone w art. 244 kk.

pomoc prawna dla pijanych kierowców

Adwokat dla kierowców

Zgodnie z art. 178a § 1 kk, za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi grzywna, akara ograniczenia wolności…

Jazda pod wpływem alkoholu

Najczęściej popełnianym przestępstwem przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym jest jazda pod wpływem alkoholu (dowiedz się więcej na autoadwokat.pl). Podczas kontroli drogowych Policja zatrzymuje wielu pijanych kierowców. Kierowca prowadzący pod wpływem alkoholu stanowi poważne zagrożenie na drodze, w szczególności dla innych uczestników ruchu drogowego. Sprawdźmy, co grozi obecnie za jazdę pod wpływem alkoholu.

Prowadzenie pod wpływem alkoholu

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem, za które grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat (art. 178a § 1 kk – lextraffic.pl). Za jazdę po alkoholu grozi dodatkowo zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat. Sąd zobowiązuje również skazanego do zapłacenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 5 tys. do 60 tys. złotych.

Odpowiedzialność karną za jazdę po alkoholu?

Jazda po alkoholu jest przestępstwem wtedy, gdy kierowca prowadzi pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości (tj. jeżeli zawartość alkoholu w jego organizmie przekracza 0,5 promila).

W tym miejscu warto wspomnieć, że aktualnie dopuszczalny limit alkoholu dla kierowców wynosi 0,2 promila. Jeżeli kierowca ma we krwi od 0,2 do 0,5 promila, to oznacza, że znajduje się w stanie po użyciu alkoholu. Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu jest wykroczeniem. Zgodnie z art. 87 § 1 kw, kierowcy prowadzącemu pojazd mechaniczny w stanie po użyciu alkoholu grozi grzywna albo kara aresztu od 5 do 30 dni.

W razie ukarania za wykroczenie jazdy po alkoholu sąd orzeka dodatkowo środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Jeżeli prawo jazdy zostało zatrzymane przed uprawomocnieniem się wyroku, okres zatrzymania dokumentu sąd obowiązany jest zaliczyć na poczet orzeczonego środka karnego.

Jazda po alkoholu recydywa

Kierowca, który ponownie prowadził pojazd pod wpływem alkoholu pomimo wcześniejszego skazania za ten sam czyn, traci prawo jazdy dożywotnio. Za ponowną jazdę po alkoholu grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, z możliwością warunkowego zawieszenia jej wykonania jedynie w wyjątkowo uzasadnionych wypadkach (art. 178a § 4 kk).

W sprawie o jazdę po alkoholu najlepiej jest skontaktować się z adwokatem lub radcą prawnym. Dzięki wsparciu profesjonalnego obrońcy można łatwiej uzyskać korzystny wyrok Sądu i szybciej odzyskać prawo jazdy.

2 promile alkoholu we krwi – jaka kara?

Zgodnie z obecnie istniejący stanem wiedzy biologicznej i medycyny wyrażonej m.in. przez B. Woronowicza w książce “Bez tajemnic o uzależnieniach i ich leczeniu” alkohol etylowy jest cieczą lżejszą od powietrza o charakterystycznej woni, przezroczystą. Stężenie alkoholu we krwi od 0,3 do 0,5 promili prowadzi do nieznacznych zaburzeń równowagi oraz stanu euforii. Następuje upośledzenie koordynacji wzrokowo-ruchowej. W granicach stężenia do 0,7 promila prowadzi do zaburzenia sprawności ruchowej, nadmiernej pobudliwości i gadatliwości, obniżenia samokontroli oraz oceny własnych możliwości. W wypadku stężenia 2 promili oprócz wspomnianych już objawów pojawia się obniżenie progu bólu, spadek zdolności intelektualnych, obniżenie tolerancji, zaczyna wzrasta poziom agresji. Wzrasta ciśnienie krwi oraz przyśpiesza akcja serca. Przy stężeniu wynoszącym 3 promile następuje gwałtowny spadek energetyczny. Towarzyszą mu zaburzenia mowy, wzmożona senność. Stężenie do 4 promili powoduje spadek ciśnienia krwi, obniżenie ciepłoty ciała, osłabienie lub zanik odruchów fizjologicznych oraz głębokie zaburzenia świadomości, które skutkować mogą śpiączką. Stężenie powyżej 4 promili alkoholu we krwi powoduje śpiączkę, zaburzenie czynności ośrodka oddechowego, a także naczyniowo ruchowego.

Art 178a KK – jazda po alkoholu

Zgodnie z art. 178a § 1 k.k sprawcy prowadzącemu pojazd w stanie nietrzeźwości grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania. Zgodnie z art. 66 k.k jest to możliwe, gdy wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego warunki osobiste i właściwości oraz dotychczasowy sposób życia. Musisz mieć jednak świadomość, że im wyższe stężenie, tym społeczna szkodliwość czynu jest wyższa, co skutkuje zmniejszoną szansą na zastosowanie tejże instytucji przez Sąd. Na ocenę społecznej szkodliwości mają również znaczenie takie okoliczności jak miejsce, pora, ruchliwość trasy itp. ego wcześniej zakazu prowadzenia pojazdów stanowi przestępstwo określone w art. 244 kk. Za ten czyn grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 oraz środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Ta sama kara – ale z możliwością warunkowego zawieszenia jej wykonania wyłącznie w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach – grozi temu, kto ponownie prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości (art. 178a § 4 kk). Za ponowną jazdę po alkoholu sąd orzeka dodatkowo obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej (w wysokości od 10 tys. do 60 tys. złotych) oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

Procedura zatrzymania prawa jazdy po alkoholu

Funkcjonariusze Policji są uprawnieni do zatrzymania prawa jazdy. Zgodnie z art. 135 Prawa o ruchu drogowym, policjant zatrzymuje prawo jazdy za pokwitowaniem m.in. w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu.

Po zatrzymaniu prawa jazdy należącego do nietrzeźwego kierowcy Policja przekazuje dokument prokuratorowi. Przekazanie tego dokumentu powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zatrzymania prawa jazdy. Prokurator w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawa jazdy wydaje postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy (na które można złożyć zażalenie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia).

Jazda po alkoholu może również być wykroczeniem. Kierowca odpowie za wykroczenie określone w art. 87 § 1 kw, jeżeli stężenie alkoholu w jego krwi wynosiło od 0,2 do 0,5 promila (lub odpowiednio od 0,11 do 0,24 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu). W sprawie o wykroczenie zatrzymane prawo jazdy, Policja przekazuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni, sądowi uprawnionemu do rozpoznania sprawy. Zgodnie z art. 87 § 1 kw, za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu grozi grzywna albo kara aresztu. Sąd orzeka również zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Przestępstwo jazdy po alkoholu

Z kolei przestępstwo jazdy po alkoholu popełnia ten kierowca, który prowadził pojazd mechaniczny, mając we krwi więcej 0,5 promila alkoholu (albo jeżeli zawartość alkoholu w jego krwi prowadziła do stężenia przekraczającego tę wartość). Zgodnie z art. 178a § 1 kk, za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Za jazdę po alkoholu sąd orzeka także obowiązek zapłacenia świadczenia pieniężnego w wysokości od 5 tys. do 60 tys. złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej oraz zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat.

Na poczet orzeczonego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów (zarówno w sprawie o przestępstwo, jak i wykroczenie jazdy po alkoholu) sąd zalicza okres zatrzymania prawa jazdy. W przeciwnym wypadku (np. gdy kierowca nie miał przy sobie dokumentów podczas zatrzymania) sąd nakłada obowiązek zwrotu prawa jazdy – do chwili wykonania tego obowiązku okres, na który orzeczono zakaz, nie biegnie (art. 43 § 3 kk).

Jazda po pijanemu pomimo zakazu

Warto pamiętać, że prowadzenie pojazdu mechanicznego pomimo orzeczonego wcześniej zakazu prowadzenia pojazdów stanowi przestępstwo określone w art. 244 kk. Za ten czyn grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 oraz środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Ta sama kara – ale z możliwością warunkowego zawieszenia jej wykonania wyłącznie w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach – grozi temu, kto ponownie prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości (art. 178a § 4 kk). Za ponowną jazdę po alkoholu sąd orzeka dodatkowo obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej (w wysokości od 10 tys. do 60 tys. złotych) oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

jazda po alkoholu

Wykroczenie jazdy po alkoholu a zaświadczenie o niekaralności

Maksymalne dozwolone stężenie alkoholu w organizmie kierowcy wynosi 0,2 promila. W przypadku, gdy kierowca ma we krwi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu, to oznacza, że znajduje się w stanie po użyciu alkoholu. Zgodnie z art. 87 § 1 kw, za prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu grozi grzywna albo kara aresztu od 5 do 30 dni. Oprócz kary sąd orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Stan nietrzeźwości u kierowcy zachodzi wtedy, gdy stężenie alkoholu w jego krwi przekracza 0,5 promila (lub prowadzi do stężenie przekraczającego tę wartość). Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem określonym w art. 178a § 1 kk, za które grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Skazując sprawcę za jazdę po alkoholu, sąd orzeka również zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat oraz obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego w wysokości od 5 tys. do 60 tys. złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

W Krajowym Rejestrze Karnym jako osoba karana figuruje jedynie taka osoba, która została prawomocnie skazana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Uprawomocnienie się wyroku skazującego spowoduje zatem, że skazany nie będzie mógł uzyskać zaświadczenia o niekaralności. O takie zaświadczenie można ubiegać się dopiero po zatarciu ostatniego skazania. W Krajowym Rejestrze Karnym gromadzi się także m. in. dane o osobach, przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe albo przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne.

A jak wygląda sytuacja osoby ukaranej za wykroczenie? Czy w Krajowym Rejestrze Karnym będzie widniała osoba, której sąd wymierzył karę za wykroczenie z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń? Co do zasady ukaranie za wykroczenie nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Karnego, chyba że sąd wymierzył karę aresztu. W myśl art. 46 Kodeksu wykroczeń, ukaranie uznaje się za niebyłe po upływie 2 lat od wykonania, darowania lub przedawnienia wykonania kary.

Podsumowując, zaświadczenia o niekaralności z pewnością nie uzyska osoba skazana prawomocnie za przestępstwo z art. 178a § 1 kk. W sprawach o wykroczenie wyrok skazujący nie jest wpisywany do Krajowego Rejestru Karnego – chyba że sąd orzekł karę aresztu. Za wykroczenie jazdy po alkoholu, o którym mowa w art. 87 § 1 kw sąd może orzec grzywnę albo karę aresztu. Jeżeli w sprawie o wykroczenie sąd wymierzy karę grzywny, to ukarany dalej zachowa status osoby niekaranej i będzie mógł w dalszym ciągu uzyskać zaświadczenie o niekaralności (które może być niezbędne np. przy ubieganiu się o pracę w administracji publicznej).