kontakt@autoadwokat.pl Telefon: +48 22 270 63 01

art. 178a § 1 kk

Zgodnie z art. 178a § 1 kk, za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi grzywna, akara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Sąd orzeka także środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat oraz obowiązek zapłacenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 5 tys. do 60 tys. złotych.

W sprawie o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości policjant lub prokurator często proponuje podejrzanemu „ugodę” w postaci dobrowolnego poddania się karze. Zgodnie z art. 335 § 1 kpk, prokurator, zamiast z aktem oskarżenia, występuje wówczas do sądu z wnioskiem o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucany mu występek. Skazanie bez przeprowadzenia rozprawy jest możliwe, jeżeli oskarżony przyznaje się do winy, w świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a jego postawa wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte.

W myśl art. 335 § 2 kpk, wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucany mu czyn prokurator może również dołączyć do aktu oskarżenia, pod warunkiem, że okoliczności popełnienia przestępstwa i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości, oświadczenia złożone przez oskarżonego nie są sprzeczne z dokonanymi wcześniej ustaleniami, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte.

Dobrowolne poddanie się karze tylko pozornie jest rozwiązaniem korzystnym dla oskarżonego. W praktyce w większości przypadków kary i środki karne zaproponowane przez prokuratora we wniosku z art. 335 kpk są zdecydowanie surowsze niż te wymierzane przez Sąd. Postępowanie przygotowawcze kończy się zbyt szybko – może więc zdarzyć się, że niektóre szczegóły sprawy, korzystne dla oskarżonego, zostaną pominięte.

Sąd po otrzymaniu wniosku prokuratora o skazanie w trybie art. 335 kpk niezwłocznie wyznacza termin posiedzenia, o którym zawiadamia się strony. Zgodę na dobrowolne poddanie się karze oskarżony może cofnąć najpóźniej na posiedzeniu, na którym rozpatrywany będzie ten wniosek. W razie cofnięcia zgody na skazanie bez przeprowadzania rozprawy sprawa rozpatrywana jest już w trybie zwyczajnym, a sąd wyznacza termin rozprawy.

Jeżeli policjant lub prokurator zaproponuje Ci dobrowolne poddanie się karze za jazdę po alkoholu, nie działaj pochopnie! W sprawie o czyn z art. 178a § 1 kk najlepiej skontaktować się z adwokatem lub radcą prawnym, który pomoże Ci na każdym etapie postępowania.

Jazda po pijanemu – 2 promile alkoholu we krwi

Zgodnie z obecnie istniejący stanem wiedzy biologicznej i medycyny wyrażonej m.in. przez B. Woronowicza w książce “Bez tajemnic o uzależnieniach i ich leczeniu” alkohol etylowy jest cieczą lżejszą od powietrza o charakterystycznej woni, przezroczystą. Stężenie alkoholu we krwi od 0,3 do 0,5 promili prowadzi do nieznacznych zaburzeń równowagi oraz stanu euforii. Następuje upośledzenie koordynacji wzrokowo-ruchowej. W granicach stężenia do 0,7 promila prowadzi do zaburzenia sprawności ruchowej, nadmiernej pobudliwości i gadatliwości, obniżenia samokontroli oraz oceny własnych możliwości. W wypadku stężenia 2 promili oprócz wspomnianych już objawów pojawia się obniżenie progu bólu, spadek zdolności intelektualnych, obniżenie tolerancji, zaczyna wzrasta poziom agresji. Wzrasta ciśnienie krwi oraz przyśpiesza akcja serca. Przy stężeniu wynoszącym 3 promile następuje gwałtowny spadek energetyczny. Towarzyszą mu zaburzenia mowy, wzmożona senność. Stężenie do 4 promili powoduje spadek ciśnienia krwi, obniżenie ciepłoty ciała, osłabienie lub zanik odruchów fizjologicznych oraz głębokie zaburzenia świadomości, które skutkować mogą śpiączką. Stężenie powyżej 4 promili alkoholu we krwi powoduje śpiączkę, zaburzenie czynności ośrodka oddechowego, a także naczyniowo ruchowego.

Zgodnie z art. 178a § 1 k.k sprawcy prowadzącemu pojazd w stanie nietrzeźwości grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania. Zgodnie z art. 66 k.k jest to możliwe, gdy wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego warunki osobiste i właściwości oraz dotychczasowy sposób życia. Musisz mieć jednak świadomość, że im wyższe stężenie, tym społeczna szkodliwość czynu jest wyższa, co skutkuje zmniejszoną szansą na zastosowanie tejże instytucji przez Sąd. Na ocenę społecznej szkodliwości mają również znaczenie takie okoliczności jak miejsce, pora, ruchliwość trasy itp.